Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

 

Ảnh màu

3×4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……)

Tôi là:…………………………………………………. Quốc tịch: ……………………………………………………………

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc hộ chiếu):…………………………………………………. cấp ngày……..tháng……..năm………

Nơi cấp:…………………………………………….. Đã học lái xe tại:…………………………………………………………. năm………………………………………………………….

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng…………………….. số…………………………….. do…………………………………………………………………….

cấp ngày…….tháng……..năm……..

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích: …………………………………………………………………………………………………………………………

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

– 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm (2).

  ………….., ngày……. tháng……. năm 20….
  NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chia sẻ bài viết!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *